Dane Aberdeen Strategy & Research pokazują, że w wielu najlepszych na rynku firmach kluczem do sukcesu w warunkach rynkowej niepewności była digitalizacja wspierana przez migrację do ERP w chmurze. Skąd wynika taka zależność?

W ciągu ostatnich kilku lat firmy w branży produkcyjnej musiały się borykać z wieloma wyzwaniami – nieprzewidywalna sytuacja geopolityczna, zmieniające się preferencje konsumentów czy zakłócenia w łańcuchu dostaw to tylko kilka z tych problemów, które wpływają na wszystkie aspekty działania biznesu. W takim krajobrazie trudno o utrzymanie płynności funkcjonowania biznesu, a tym bardziej o skuteczne rozwijanie się czy konkurowanie z innymi podmiotami rynkowymi.

Przyglądając się najważniejszym wyzwaniom wskazanym przez respondentów z branży produkcyjnej, łatwo można zauważyć, że wszystkie w mniejszym lub większym stopniu łączą się ze sobą i rozwiązanie jednego z problemów łatwo przełoży się na lepsze radzenie sobie z kolejnymi. Szybko rosnące przedsiębiorstwa bowiem co do zasady mają trzy cele: modernizowanie systemów krytycznych, optymalizowanie kosztów operacyjnych i rozwijanie modeli biznesowych w celu tworzenia nowych źródeł przychodu.

Aby osiągnięcie dobrych wyników w tych obszarach było możliwe, istotne jest podejście do wszystkich wyzwań w holistyczny sposób – szczególnie w dobie rosnących wymagań klientów, inwestorów, regulatorów, partnerów i decydentów, którzy kładą coraz większy nacisk na aspekty niezwiązane stricte z biznesem, takie jak jego wpływ na lokalne społeczeństwo czy środowisko naturalne.

Tak całościowe spojrzenie na biznes możliwe jest głównie dzięki wsparciu nowych technologii. Jak bowiem przyznają respondenci badania Axians z branży produkcyjnej, już podczas pandemii okazało się, że firmy korzystające z rozwiązań chmurowych zyskały znaczącą przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami na rynku. Menedżerowie firm z tego sektora wskazują także, że to pandemia przyczyniła się do inicjowania wdrażania rozwiązań chmurowych lub przyśpieszyła trwające procesy w tym zakresie. To właśnie w tym okresie bezprecedensowej zmienności okazało się, jak ogromną wartością są rozwiązania technologiczne, które umożliwiają sprawną zmianę kierunku działania biznesu i podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych, nie zaś zgadywaniu.

Najważniejsze wyzwania firm produkcyjnych

Przeanalizujmy kluczowe wyzwania w zarządzaniu produkcją wskazane przez respondentów badania Aberdeen Strategy & Research. Utrzymywanie odpowiedniej jakości zawsze jest problematyczne, gdy w procesach operacyjnych zachodzą zmiany – a tych nie brakowało w ostatnich latach. Wahania popytu przekładają się na konieczność dostosowywania pracy siły roboczej, na przykład zatrudnianie nowych członków zespołu lub rozkładanie obowiązków między nich w inny sposób. Bez czujnego monitorowania tych zmian i ich efektów trudno o utrzymanie systematyczności i spójności w procesach.

Z kolei rosnące koszty surowców są powodowane nie tylko przez inflację, ale również wzrost cen paliw będących kluczowym elementem wyceny usług logistycznych. W poszukiwaniu oszczędności, firmy mogą zastanawiać się nad doborem nowych dostawców do współpracy, na przykład podmiotów znajdujących się geograficznie bliżej. Ale to kolejna zmiana, która może zachwiać jakością wytwarzanych towarów.

Coraz szybsze tempo innowacji rynkowej wymaga podejmowania odpowiednich działań, aby dotrzymać kroku konkurencji oraz klientom: projektowania nowych produktów, zmieniania istniejących, wdrażania nowoczesnych technologii. Jak jednak na to znaleźć czas, jednocześnie zarządzając istniejącą produkcją i jej sprzedażą? To wszystko wpływa na kolejne wyzwanie – zwiększone koszty operacyjne.

Z każdym tych wyzwań można byłoby prościej sobie poradzić, gdyby firma miała dostęp do dobrej jakości danych, które umożliwiłyby analizę sytuacji zarówno z lotu ptaka, jak i z punktu widzenia działów czy jednostek. Tutaj rodzi się kolejny problem: mimo posiadania wielu informacji z różnych źródeł i aspektów działania biznesu, przedsiębiorstwa często mają wyzwania związane z zarządzaniem tymi zbiorami danych, konsolidacją, ujednolicaniem, przetwarzaniem, a następnie analizowaniem i wyciąganiem wniosków, które rzeczywiście mogą przełożyć się na dalsze działania.

Nic więc dziwnego, że powstaje tutaj kluczowe pytanie: jak odpowiednio zarządzać procesami i systemami w skali całej firmy?

Jak ERP SAP S/4HANA w chmurze może wesprzeć firmę produkcyjną?

Jak wynika z danych Aberdeen Strategy & Research, większość firm w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie postanowiła zainwestować w ERP oparty na chmurze. Możliwość skalowania infrastruktury, zwiększona przejrzystość procesów i zautomatyzowana analityka to tylko wybrane korzyści. Respondenci po migracji do chmury częściej chwalili się dostępem do danych w czasie rzeczywistym, dotyczących m.in. zapasów surowców, podzespołów czy produktów oraz ich lokalizacji, możliwością kontroli produkcji przy wsparciu aplikacji biznesowych, zintegrowanymi i lepiej nadzorowanymi procesami operacyjnymi od kwestii logistycznych po obsługę klienta, a także wykorzystywaniem danych do identyfikowania obszarów wymagających poprawy, jak np. wysokie zużycie energii.

To pokazuje potencjał tkwiący w nowoczesnych rozwiązaniach opartych na chmurze, które porzucają paradygmat monolitycznych systemów ERP, stając się centralnym źródłem danych dotyczących łańcucha dostaw, zarządzania finansami oraz wspierania planowania na poziomie całego przedsiębiorstwa i poprawy doświadczenia klienta.

Starsze systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa z reguły są zbyt mało elastyczne, aby mogły wspierać biznes w szybkim reagowaniu i dostosowywaniu działań operacyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej oraz zmieniających się potrzeb. Tymczasem SAP S/4HANA to rozwiązanie z natury rosnące i rozwijające się razem z organizacją, w której jest wdrażane.

Co istotne, systemy ERP takie jak SAP S/4HANA w chmurze umożliwiają spojrzenie na procesy zachodzące w firmie w inny sposób niż do tej pory. Transformacja cyfrowa nie sprowadza się bowiem tylko do wdrażania nowych technologii – ona zaczyna się wraz ze zmianą podejścia do biznesu. SAP dobrze zdaje sobie z tego sprawę – klienci korzystający z chmury tego dostawcy mogą liczyć na dostęp do zestawu najlepszych praktyk z kluczowych branż gospodarki. Odpowiednia analiza przedwdrożeniowa wykonana przez certyfikowanego partnera SAP takiego jak Axians umożliwi dopasowanie procesów i aplikacji w chmurze do specyfiki danej firmy, zarazem wspierając odejście od przestarzałych modeli czy procedur, które często są główną barierą przed zwiększeniem innowacyjności w danym przedsiębiorstwie.

Biznesy, które przeniosły swoje procesy do chmury, z reguły raportują obniżenie TCO o nawet 75%, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności zespołów projektowych i efektywności procesów end-to-end o 10%. To pokazuje, że stawianie na nieoptymalne rozwiązania tylko dlatego, że od wielu lat skutecznie działają, chociaż jest bezpieczne, może być jednym z największych hamulców w rozwoju biznesu.

Dlaczego najlepsze firmy korzystają z ERP w chmurze?

Dane SAP pokazują, że trzema priorytetami firm z branży produkcyjnej, które uważają za najistotniejsze do zwiększenia efektywności procesów, jest przede wszystkim zwiększenie poziomu ich automatyzacji, ale także usprawnienie kontroli kosztów i wydatków oraz zwiększenie ich przyjazności wobec środowiska naturalnego. Co za tym idzie, na czele najważniejszych dla nich technologii plasuje się chmura obliczeniowa.

Tak wysoka pozycja tej technologii wynika między innymi z elastyczności, którą umożliwia. We współczesnym, bardzo zmiennym środowisku biznesowym, podjęcie konkretnej decyzji nie oznacza, że za tydzień lub miesiąc nie trzeba będzie jej zmienić z uwagi na nową sytuację. Sezonowość sprzedaży, wahania w popycie lub zmiany na lokalnym rynku podczas ekspansji geograficznej firmy – to tylko przykładowe czynniki, które mogą wymagać wielokrotnego zmieniania niektórych taktyk biznesowych. W tym kontekście pomagają cechy SAP S/4HANA takie jak skalowalność, stała dostępność odpowiednich danych służących do podejmowania decyzji razem z możliwością modyfikacji aplikacji czy ustawień pod kątem aktualnych potrzeb firmy.

Przebadane przez Axians przedsiębiorstwa produkcyjne działające na rynku polskim  jako najważniejsze wartości wypływające z wdrożenia rozwiązań chmurowych wskazują najczęściej: brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej (29%), elastyczną możliwość rozbudowy systemu zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa (12%), automatyczny dostęp do najnowszych funkcjonalności oprogramowania (11%) oraz niezależność od awarii sprzętu (10%).

Innowacja jednak się opłaca

Szereg korzyści dostępnych dzięki ERP opartemu o chmurę nie oznacza magicznego rozwiązania wszystkich problemów trapiących firmę. Wyzwania zawsze będą – taka jest istota prowadzenia biznesu. Jednak wgląd w procesy operacyjne w czasie rzeczywistym praktycznie zawsze umożliwi identyfikowanie potencjalnych problemów zanim wpłyną one na produkcję. To możliwe m.in. dzięki synchronizacji ERP z Przemysłowym Internetem Rzeczy, uczeniu maszynowemu, analityce predykcyjnej oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych z wielu lokalizacji – wszystkie te technologie z reguły częściej wykorzystywane są w firmach, które zdecydowały się na migrację do chmury.

Dobrze wdrożony system umożliwi odciążenie zespołów analitycznych od powtarzalnych zadań, umożliwiając im skupienie się na przetwarzaniu danych i przygotowywaniu rekomendacji dotyczących realnego rozwoju biznesu, na przykład związanych z zaobserwowanym popytem na produkt, którego firma jeszcze nie ma w swoim portfolio. A to z kolei umożliwia realne bycie o krok przed konkurencją. Nawet 71% producentów, którzy zainwestowali w chmurę, skutecznie realizuje procesy wdrażania nowych produktów zgodne ze swoimi celami. Co więcej, jak wynika z badania Axians, to firmy o największych przychodach są bardziej otwarte na technologie chmurowe – może to wynikać z tego, że już przekonały się, jak skuteczne wsparcie mogą zaoferować w rozwoju biznesu.

Reasumując, chmura daje producentom wiele możliwości związanych ze zwiększaniem wydajności i rozwojem biznesu. A najlepsze w branży firmy często z tych rozwiązań korzystają. Nie mają wyboru – jak wskazują liderzy branży w badaniu SAP, ich priorytetami w ciągu najbliższych 3-5 lat są technologiczne innowacje połączone z innowacjami wokół produktów i usług, zrównoważonym rozwojem, transformacją modelu biznesowego oraz cyfrowego doświadczenia. Tylko jedna czwarta respondentów sądzi, że same innowacje technologiczne wystarczą do osiągnięcia sukcesu, nie biorąc pod uwagę innych czynników potrzebnych do skutecznego prowadzenia biznesu.

Czy polska branża produkcyjna dostrzega korzyści płynące z korzystania z chmury obliczeniowej i ogółem z procesów transformacji cyfrowej? Jakich narzędzi cyfrowych używa się w tym sektorze i w jakim stopniu? To oddzielny temat, który zgłębiono w raporcie Axians pt. „Cyfryzacja branży produkcyjnej”, wydanym w ubiegłym roku. Warto zapoznać się z nim, aby zbudować sobie pełen obraz korzyści płynących z cyfryzacji tego sektora gospodarki – wspomniane opracowanie można znaleźć tutaj.

Zobacz pozostałe aktualności