Dostępność

Dostępność

Dostępność

Oświadczenie o dostępności

 

ATEM-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do udostępnienia swojej strony internetowej pod adresem www.axians.com/… zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 848),  która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

 

Strategia i działania, które należy w tym celu podjąć, są obecnie opracowywane i doprowadzą do publikacji wieloletniego programu, który zostanie uzupełniony planem działania na bieżący rok.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022.03.17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.17

 

Status zgodności

 

Obecnie www.axians.com/… nie jest  zgodna z zasadami określonymi w ustawie z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Wyniki badań

 

Audyt zgodności jest w toku, a jego wyniki zostaną opublikowane na tej stronie.

 

Treść niedostępna

 

Wymienione poniżej treści nie są dostępne z następujących powodów:

Obecnie w trakcie identyfikacji.

 

Data sporządzenia niniejszego oświadczenia o dostępności

 

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dniu 2022.03.17

 

Technologie wykorzystane do produkcji strony:

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • CMS WordPress

 

Uprawnienia

 

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.