Polityka Prywatności Axians Networks Poland Sp. z o.o.

Polityka Prywatności Axians Networks Poland Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI AXIANS NETWORKS POLAND

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności Axians Networks Poland  („Polityką”), w której przedstawiamy Państwu istotne informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w toku odpowiedzi na Państwa zapytania, uzyskiwania i przedstawiania Państwu ofert lub w związku z realizacją zawartych umów, a także jakie mogą przysługiwać Państwu w związku z tym prawa.

 

Niniejsza Polityka uzupełnia także zasady korzystania ze stron internetowych https://www.axians.pl („Serwis”)

 

 

Informacje ogólne

 

Realizując w pierwszej kolejności obowiązki prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Axians Networks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST.  Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080866, NIP 5221024941, REGON 011225940, o kapitale zakładowym w wysokości 11.542.500,00 złotych (dalej: „Axians Networks Poland”, „my”, „nas”, „nami”).

 

Axians Networks Poland  wyznaczyła specjalistę ochrony danych, którym jest Pan Rafał Dębowski.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: odo.anp@axians.com lub pisemnie na adres siedziby Axians Networks Poland Sp. z o.o. z dopiskiem: „Specjalista Ochrony Danych”.

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy korespondowaniem z nami – w sprawie ofert czy realizacji zawartych z Axians Networks Poland umów jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może być niezbędne do analizy lub przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy z Axians Networks Poland, udzielenia Państwu odpowiedzi czy realizacji obowiązków prawnych, a także do wykonywania innych celów, opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki.

 

 

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania przez Axians Networks Poland Państwa danych osobowych

 

W zależności od sytuacji, Axians Networks Poland może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z Axians Networks Poland, zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności w następujących okolicznościach:

 

  1. Przedstawienie oferty, zawarcie lub wykonanie umowy z Axians Networks Poland – przetwarzanie Państwa danych osobowych jako naszych Partnerów, Klientów, Kontrahentów, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców i osób przez Państwa wskazanych (w tym Państwa pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą Axians Networks Poland następuje w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Axians Networks Poland, którym jest marketing bezpośredni produktów lub usług Axians Networks Poland (związanych w szczególności z budową lub modernizacją sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych i telewizyjnych oraz ich eksploatacją), umożliwieniu komunikacji z Państwem i przygotowaniu do zawarcia i wykonywaniu tejże umowy. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzać możemy w celu realizacji obowiązków prawnych, np. w celu wystawienia faktury lub zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji umowy. Udostępnienie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach Axians Networks Poland będzie przetwarzać Państwa dane maksymalnie przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, nie krócej jednak niż okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy oraz okres trwania postępowań – aż do końca roku, w którym przedawnią się związane z realizacją umowy roszczenia, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Axians Networks Poland lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Axians Networks Poland lub osoby trzeciej.

 

  1. Osoby kontaktujące się z Axians Networks Poland – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Axians Networks Poland. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Axians Networks Poland polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Axians Networks Poland. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, produktowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Państwa dane możemy przechowywać przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Axians Networks Poland lub do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jej danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Axians Networks Poland lub osoby trzeciej.

 

  1. Monitoring wizyjny wokół Axians Networks Poland– wokół Axians Networks Poland prowadzony jest monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Monitoring (rejestracja obrazu) niezbędny jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji (w tym informacji niejawnych oraz danych osobowych), których ujawnienie mogłoby narazić Axians Networks Poland na szkodę. Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających wokół Axians Networks Poland, umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Axians Networks Poland, pracownikom i innym osobom lub narażających Axians Networks Poland na straty i nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu. Zakres możliwych przetwarzanych informacji poza wizerunkiem osób utrwalonym na urządzeniu monitorującym to w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz. Monitoring wizyjny może być prowadzony całodobowo (lub w wybranych godzinach). Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu np. poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. Do monitoringu ma dostęp podmiot zajmujący się ochroną wokół Axians Networks Poland. Dostęp nieupoważnionych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony. Informacje uzyskane wskutek monitoringu lub kontroli mogą zostać przekazane właściwym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Axians Networks Poland powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w niniejszym rozdziale ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

  1. Inne, prawnie uzasadnione cele Axians Networks Poland. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Axians Networks Poland może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:
  • prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,
  • przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,
  • organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych dla użytkowników Serwisu,
  • komunikacji z Państwem w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Axians Networks Poland oraz wykazania spełnienia przez Axians Networks Poland obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich archiwizowania.

 

 

 

Jeśli w jakimkolwiek z przypadków podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub trwania danej akcji – odpowiednio – do momentu wycofania zgody lub pozytywnego rozpoznania sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją.

 

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, Axians Networks Poland nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest Axians Networks Poland nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.

 

Axians Networks Poland stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL w Serwisie.

 

Odbiorcy danych

 

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez Axians Networks Poland mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Axians Networks Poland oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dostęp do takich danych osobowych mogą uzyskać także – w uzasadnionym zakresie – podmioty współpracujące z nami (lub z nami i z Państwem) podczas realizacji poszczególnych projektów.

 

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez Axians Networks Poland  – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Axians Networks Poland, tj. w szczególności współpracującym z Axians Networks Poland przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, profesjonalnym doradcom, bankom i firmom obsługującym płatności oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla Axians Networks Poland. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Axians Networks Poland umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Axians Networks Poland nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym Axians Networks Poland Państwa uprzednio poinformuje.  Ponadto, gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego okazało się konieczne lub uzasadnione, odbędzie się ono zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 

Zgodnie z RODO może Państwu (osobom, których dane dotyczą) przysługiwać szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

 

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

 

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy Axians Networks Poland wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Jeśli uznają Państwo, że Axians Networks Poland naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż Axians Networks Poland podmioty, w tym podmioty z Grupy VINCI, a które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

 

Axians Networks Poland nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Axians Networks Poland przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Axians Networks Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Axians Networks Poland nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

 

Axians Networks Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.