ATEM-Polska Polityka Prywatności

ATEM-Polska Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ATEM-POLSKA

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności ATEM-Polska („Polityką”), w której przedstawiamy Państwu istotne informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w toku odpowiedzi na Państwa zapytania, uzyskiwania i przedstawiania Państwu ofert lub w związku z realizacją zawartych umów, a także jakie mogą przysługiwać Państwu w związku z tym prawa.

 

Niniejsza Polityka uzupełnia także zasady korzystania ze stron internetowych https://www.axians.pl („Serwis”)

 

 

Informacje ogólne

 

Realizując w pierwszej kolejności obowiązki prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000019400, NIP 5271033729, REGON 011254858, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych (dalej: „ATEM-Polska”, „my”, „nas”, „nami”).

 

ATEM-Polska wyznaczyła inspektora ochrony danych, którym jest Pan Wojciech Michalski.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@atem.com.pl lub pisemnie na adres siedziby ATEM-Polska Sp. z o.o. z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy korespondowaniem z nami – w sprawie ofert czy realizacji zawartych z ATEM-Polska umów jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może być niezbędne do analizy lub przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy z ATEM-Polska, udzielenia Państwu odpowiedzi czy realizacji obowiązków prawnych, a także do wykonywania innych celów, opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki.

 

Zasady korzystania z Serwisu

 

ATEM-Polska może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnych informacji techniczno-branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty ATEM-Polska lub Grupy VINCI, które przyjmą formę newslettera. Newsletter będzie wysyłany tylko i wyłącznie na Państwa życzenie – w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie (lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych).

 

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania przez ATEM-Polska Państwa danych osobowych

 

W zależności od sytuacji, ATEM-Polska może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z ATEM-Polska, zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności w następujących okolicznościach:

 

Przedstawienie oferty, zawarcie lub wykonanie umowy z ATEM-Polska – przetwarzanie Państwa danych osobowych jako naszych Partnerów, Klientów, Kontrahentów, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców i osób przez Państwa wskazanych (w tym Państwa pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą ATEM-Polska następuje w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ATEM-Polska, którym jest marketing bezpośredni produktów lub usług ATEM-Polska (związanych w szczególności z budową lub modernizacją sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych i telewizyjnych oraz ich eksploatacją), umożliwieniu komunikacji z Państwem i przygotowaniu do zawarcia i wykonywaniu tejże umowy. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzać możemy w celu realizacji obowiązków prawnych, np. w celu wystawienia faktury lub zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji umowy. Udostępnienie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach ATEM-Polska będzie przetwarzać Państwa dane maksymalnie przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, nie krócej jednak niż okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy oraz okres trwania postępowań – aż do końca roku, w którym przedawnią się związane z realizacją umowy roszczenia, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez ATEM-Polska lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu ATEM-Polska lub osoby trzeciej.

 

Osoby kontaktujące się z ATEM-Polska – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z ATEM-Polska. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes ATEM-Polska polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z ATEM-Polska. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, produktowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Państwa dane możemy przechowywać przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez ATEM-Polska lub do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jej danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu ATEM-Polska lub osoby trzeciej.

 

Monitoring wizyjny na terenie i wokół ATEM-Polska – na terenie i w pomieszczeniach ATEM-Polska oraz na terenie wokół ATEM-Polska prowadzony jest monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Monitoring (rejestracja obrazu) niezbędny jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, ochrony mienia, kontroli produkcji (w tym towarów i usług) i zachowania w tajemnicy informacji (w tym informacji niejawnych oraz danych osobowych), których ujawnienie mogłoby narazić ATEM-Polska na szkodę. Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie (oraz wokół) ATEM-Polska, umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących ATEM-Polska, pracownikom i innym osobom lub narażających ATEM-Polska na straty i nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu. Zakres możliwych przetwarzanych informacji poza wizerunkiem osób utrwalonym na urządzeniu monitorującym to w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz. Monitoring wizyjny może być prowadzony całodobowo (lub w wybranych godzinach) na terenach i w pomieszczeniach oznaczonych w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków i tabliczek informacyjnych. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że jest to niezbędne dla określonych wyżej celów i nie narusza godności i innych dóbr osobistych. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu np. poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. Do monitoringu ma dostęp podmiot zajmujący się ochroną na terenie i wokół ATEM-Polska, serwis zewnętrzny, ATEM-Polska oraz upoważnieni pracownicy. Dostęp nieupoważnionych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony. Informacje uzyskane wskutek monitoringu lub kontroli mogą zostać przekazane właściwym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ATEM-Polska powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w niniejszym rozdziale ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Inne, prawnie uzasadnione cele ATEM-Polska. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ATEM-Polska może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:

 • prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,
 • przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,
 • organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych dla użytkowników Serwisu,
 • komunikacji z Państwem w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ATEM-Polska oraz wykazania spełnienia przez ATEM-Polska obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym także poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich archiwizowania.

 

Jeśli w jakimkolwiek z przypadków podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub trwania danej akcji – odpowiednio – do momentu wycofania zgody lub pozytywnego rozpoznania sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją.

 

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, ATEM-Polska nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest ATEM-Polska nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.

 

ATEM-Polska stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL w Serwisie.

 

Odbiorcy danych

 

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez ATEM-Polska mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy ATEM-Polska oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dostęp do takich danych osobowych mogą uzyskać także – w uzasadnionym zakresie – podmioty współpracujące z nami (lub z nami i z Państwem) podczas realizacji poszczególnych projektów.

 

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez ATEM-Polska – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ATEM-Polska, tj. w szczególności współpracującym z ATEM-Polska przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, profesjonalnym doradcom, bankom i firmom obsługującym płatności oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla ATEM-Polska. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z ATEM-Polska umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ATEM-Polska nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym ATEM-Polska Państwa uprzednio poinformuje.  Ponadto, gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego okazało się konieczne lub uzasadnione, odbędzie się ono zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 

Zgodnie z RODO może Państwu (osobom, których dane dotyczą) przysługiwać szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

 

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

 

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy ATEM-Polska wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Jeśli uznają Państwo, że ATEM-Polska naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż ATEM-Polska podmioty, w tym podmioty z Grupy VINCI, a które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

 

ATEM-Polska nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których ATEM-Polska przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

ATEM-Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ATEM-Polska nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

 

ATEM-Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.