Według danych Eurostatu ponad jedna trzecia firm z krajów Unii Europejskiej korzysta już z usług przetwarzania w chmurze, a w latach 2018–2020 jej wykorzystanie wzrosło w regionie o ponad 10 proc.

Tempo procesu adopcji rozwiązań chmurowych jest zróżnicowane w zależności od kraju, a także sektora gospodarki. Niekwestionowanym liderem w przechodzeniu do chmury są w Europie firmy produkcyjne, wśród których wykorzystanie chmury wzrosło o 7 proc. szybciej niż europejska średnia. W 2020 roku 36 proc. przedsiębiorstw w UE korzystało z przetwarzania w chmurze. W porównaniu z 2018 rokiem wykorzystanie chmury obliczeniowej wzrosło w Unii Europejskiej o 12 proc.

Kto korzysta z chmury?

Jak podaje Eurostat, w 2020 roku z chmury najchętniej (71 proc.) korzystały firmy sektora ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne). W pozostałych sektorach gospodarki odsetek ten wahał się od 27 do 53 proc. (por. poniższy wykres).

Źrodło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_non_the_use_by_enterprises.

Liderzy: firmy produkcyjne

W porównaniu z 2018 rokiem, wykorzystanie chmury obliczeniowej w 2020 roku najbardziej wzrosło w sektorze produkcyjnym (o 19 proc.) i w sektorach: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz nieruchomości (wzrosty po 14 proc.).

W przeprowadzonym latem 2021 roku przez S&T badaniu, obejmującym firmy produkcyjne w Polsce, ponad połowa respondentów stwierdziła, że pandemia COVID-19 przyspieszyła trwające w ich przedsiębiorstwach wdrożenia rozwiązań chmurowych. Reprezentanci firm produkcyjnych przyznali także, że to właśnie pandemia zainicjowała w ich organizacjach wdrażanie takich rozwiązań (odpowiedź tę wskazało 42 proc. badanych).

Jakie procesy firmy przenoszą do chmury?

Według Eurostatu spośród europejskich przedsiębiorstw, które korzystają z chmury obliczeniowej, około 76 proc. używało w 2020 roku w tym modelu poczty e-mail. Dwa na trzy przedsiębiorstwa (67 proc.) wykorzystywały technologie chmurowe do przechowywania plików, 47 proc. do utrzymywania swojej bazy danych, a blisko 60 proc. uzyskało w tym modelu dostęp do oprogramowania biurowego (np. edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.).

Za pośrednictwem chmury przedsiębiorstwa mają także dostęp do bardziej zaawansowanych aplikacji m.in. w zakresie finansów i księgowości (z tych korzysta już w modelu chmurowym 45 proc. firm) i CRM (27 proc. firm). Ponadto 24 proc. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej używa platform przetwarzania w chmurze w celu uzyskania mocy obliczeniowej dla uruchamiania własnych aplikacji biznesowych.

Co kraj, to obyczaj

Poziom adopcji chmury przez firmy jest bardzo zróżnicowany, jeśli zastosować kryterium geograficzne. Według danych Eurostatu, z chmury obliczeniowej w 2020 roku korzystało 75 proc. firm w Finlandii, 70 proc. w Szwecji i 67 proc. w Danii. Na drugim biegunie znajduje się Grecja, w której z chmury korzysta  zaledwie 17 proc. firm, czy Rumunia (16 proc.) i Bułgaria (11 proc.). Poniżej europejskiej średniej znajduje się także Polska, w której z chmury obliczeniowej korzysta tylko co czwarta firma.

Źrodło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_non_the_use_by_enterprises.

Zobacz pozostałe aktualności