Wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny skorzystają z systemu zbudowanego przez Axians. To krok w stronę transformacji cyfrowej polskiego systemu sądownictwa. Nowe oprogramowanie usprawni obsługę spraw sądowo-administracyjnych m.in. poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz częściowej automatyzacji procesów.

Axians wygrało przetarg na budowę Systemu Obsługi Sekretariatów Sądów Administracyjnych (OSSA), który ma wesprzeć zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i wojewódzkie sądy w obszarach związanych z obsługą spraw sądowych oraz administracyjnych, jak również przygotowywania zestawień statystycznych dotyczących prowadzonych postępowań. Projekt OSSA ma na celu kompleksowe wsparcie dla działań sądów administracyjnych, od zarządzania sprawami i dokumentacją, poprzez obsługę posiedzeń, aż po integrację z istniejącymi systemami i obsługę procesów archiwizacyjnych.

W kontekście wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, OSSA ma spełniać szereg szczegółowych wymagań dotyczących m.in. obsługi dokumentów, zarządzania sprawami, a także wymogów dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Nowe rozwiązanie w pełni zastąpi funkcjonujący obecnie w wojewódzkich sądach administracyjnych oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym system Obsługi Spraw Orzekanych. Każdy sąd administracyjny ma obecnie odrębną instalację OSO, a dane z tego systemu zostaną częściowo zmigrowane do OSSA, aby umożliwić dalszą obsługę otwartych spraw oraz zapewnić dostęp do wybranych, już zamkniętych.

Ale to nie są jedyne systemy, z którymi będzie musiał współpracować ten budowany przez Axians. Projekt zakłada również integrację na różne sposoby z innymi istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak:

  • ePUAP (udostępniający usługi administracji publicznej w formie elektronicznej),
  • EZD (rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, oraz skanowanie akt papierowych),
  • e-wokanda (służący do udostępniania w Internecie informacji o posiedzeniach i rozstrzygnięciach),
  • PASSA (udostępnianie akt spraw w postaci elektronicznej),
  • CBOIS i CBO (udostępnianie informacji o orzeczeniach i sprawach),
  • Systemy finansowo-księgowe (rejestracja wpisów sądowych i opłat kancelaryjnych).

Jakie funkcje ma oferować nowy system?

Nowy System Obsługi Sekretariatów Sądów Administracyjnych (OSSA) ma oferować szereg funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia działania sądów administracyjnych poprzez elektroniczny obieg dokumentów i częściową automatyzację procesów. To m.in. rejestracja i zarządzanie sprawami sądowo-administracyjnymi, gromadzenie dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami, obsługa procesów związanych z zarządzaniem aktami spraw czy korespondencją, oraz wsparcie planowania i przeprowadzania posiedzeń i sesji sądowych. Obecne będą także funkcjonalności wspierające obsługę repertoriów (specjalnych wykazów, w którym rejestrowane są wszystkie prowadzone przez dany podmiot sprawy, do  ich prowadzenia zobowiązane są wszystkie sądy, ale też między innymi notariusze czy komornicy). Nowe oprogramowanie pozwoli także na generowanie raportów statystycznych i zarządzanie obciążeniem pracowników. Rozwiązanie przygotowane przez Axians usprawni również przygotowywanie dokumentacji i protokołowania posiedzeń oraz obsługę archiwów zakładowych.

Istotne w projekcie będą również aspekty związane z bezpieczeństwem: zapewnienie, aby dokumenty i dane z jednego sądu nie były widoczne dla pozostałych bez powodu, odpowiednia obsługa dokumentów niejawnych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, dostępności cyfrowej oraz innych relewantnych aktów prawnych.

Realizacja projektu ma ruszyć już w kwietniu 2024 roku, a zakończenie wdrożenia i pełne uruchomienie systemu planowane jest na październik 2027 r. Przy projekcie pracować liczny zespół wysoko wykwalifikowanych osób z Axians – od kierowników projektów, przez specjalistów IT tj. analitycy i deweloperzy, a kończąc na testerach.

Informatyzacja Naczelnego Sądu Administracyjnego to dopiero pierwszy krok w kierunku planowanego przez Axians wniesienia istotnego wkładu w procesie informatyzacji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.  Już teraz Axians jest trzecim największym dostawcą rozwiązań dla administracji publicznej w Polsce i realizuje projekty dla szeregu instytucji w tym sektorze, m.in. dla Prokuratury Krajowej, gdzie zajmujemy się serwisowaniem i asystą techniczną urządzeń przy współpracy z producentami takimi jak Cisco, Fortinet, F5 czy Arista.

Zobacz pozostałe aktualności