Konsorcjum Axians i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne odebrało końcowy protokół dla systemu zrealizowanego dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Oprogramowanie wraz z dostępnymi modułami wykorzystywane będzie przez służby mundurowe i ratownicze oraz jednostki wspomagające ich działanie zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim. Aktualnie trwają wewnętrzne szkolenia dla pracowników PSP z użytkowania nowego Systemu Wspomagania Decyzji (SWD).

W ramach realizowanego kontraktu przygotowana została nowa scentralizowana architektura Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Wyeliminowanie rozproszonej konfiguracji pozwoli usprawnić wiele procesów obsługi zdarzeń oraz umożliwił łatwiejszą integrację z zewnętrznymi aplikacjami teleinformatycznymi, w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także zbudowanie wspólnej platformy do współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, które otrzymają dostęp do odpowiednich modułów systemu.

Rozwiązanie przygotowane przez Axians, dzięki dużej automatyzacji procesów, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w obszarze podejmowania decyzji zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Jego nadrzędnym celem jest maksymalne skrócenie czasu od momentu wpłynięcia zgłoszenia alarmowego do systemu, do dotarcia odpowiednich jednostek na miejsce zdarzenia. Oprogramowanie wytwarzane przez Axians zintegrowane jest z zewnętrznymi aplikacjami, bazami danych oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi, w szczególności z systemami mapowymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego, siecią OST112.

System posiada rozbudowany moduł do raportowania i analiz – zbiera bieżące informacje o stanie poszczególnych jednostek straży pożarnej i pozwala na zautomatyzowane wyciąganie wniosków o stanie sił i środków oraz o skuteczności działań i czasie reakcji. Ukazuje on pełne spektrum wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych, logistycznych czy kadrowych wraz z ich umiejętnościami i uprawnieniami. Dzięki temu z wyprzedzeniem można reagować na zapotrzebowanie osobowe oraz na braki w wyposażeniu.

Rozwiązanie zostało zintegrowane z systemami mapowymi np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, co umożliwia wizualizację na mapie aktualnego położenia jednostek w terenie oraz połączenie systemu z tabletami w pojazdach operacyjnych. Dzięki temu można wyznaczyć i przesłać do kierowcy najszybszą i najbardziej optymalną trasę dojazdu na miejsce zdarzenia, co skraca kluczowy czas dotarcia na miejsce akcji oraz ułatwia jej koordynację. Bardzo istotnym elementem systemu jest także możliwość integracji z systemem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zapewniając całkowicie zautomatyzowany obieg informacji oraz z dowolnymi systemami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Nowe SWD PSP w ramach swoich funkcjonalności umożliwia między innymi:

 • Obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń,
 • Alarmowanie i powiadamianie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego​ do działań ratowniczych,
 • Nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych,
 • Wspomaganie procesu dysponowania poprzez wizualizację propozycji zestawu SiS* (Sił i Środków) właściwych ze względu na lokalizację i rodzaj zdarzenia,
 • Wspomaganie procesu organizowania lub prowadzenia działań ratowniczych poprzez wizualizację obszarów, obiektów lub infrastruktury właściwej dla lokalizacji miejsca zdarzenia,
 • Sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań,
 • Wymianę informacji i danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi PSP,
 • Prowadzenie ewidencji Sił i Środków PSP,
 • Prowadzenie ewidencji zasobów rzeczowych i osobowych zgłoszonych do SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • Prowadzenie ewidencji dostępnych sił i środków pochodzących z instytucji i organizacji wspierających z instytucji i organizacji wspierających PSP,
 • Współpracę z urządzeniami łączności oraz z urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także sterowanie automatyką przemysłową wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • Generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk,
 • Korzystanie z danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnionych za pośrednictwem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Wymianę informacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego,
 • Pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, który wykonał połączenie,
 • Współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi.

*SiS (Siły i Środki) – zasoby osobowe, samochody, sprzęt ratowniczy oraz środki (np. gaśnicze) niezbędne do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych

Zobacz pozostałe aktualności