Firma Axians wygrała blisko dwumilionowy przetarg na wdrożenie oprogramowania oraz narzędzia do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), działające w strukturze Polskiej Agencji Atomistyki (PAA), odpowiada za systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej w Polsce. Pełni także rolę Krajowego Punktu Kontaktowego i wykonuje zadania wynikające z międzynarodowego systemu powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych. Obejmują one m.in. wczesne informowanie o awarii jądrowej oraz pomoc w przypadku wystąpienia zagrożeń promieniotwórczych.

W ramach działań statutowych Polskiej Agencji Atomistyki prowadzony jest stały monitoring mocy dawki promieniowania gamma oraz zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku naturalnym oraz produktach spożywczych. Podpisany kontrakt obejmuje wdrożenie nowoczesnego oprogramowania składającego się z dwóch głównych modułów – bazy danych ogólnopolskiego monitoringu radiacyjnego oraz z narzędzi do analizy i raportowania. Axians będzie świadczyło również serwis gwarancyjny i asystę techniczną w okresie 60. miesięcy od końca wdrożenia.

Baza danych nowego systemu będzie zasilana zarówno automatycznie z urządzeń i jednostek pomiarowych, jak i manualnie za pomocą dedykowanych formularzy. Zaakceptowane dane będą prezentowane w postaci interaktywnych wykresów, tabeli i map. Informacje te będą podzielone na dwie części – część zewnętrzną, która będzie dostępna publicznie i będzie przedstawiała informacje o najważniejszych parametrach radiologicznych dla szerokiego grona odbiorców oraz wewnętrzną – dostępną tylko dla uprawnionych użytkowników – służąca do dokładnej analizy najbardziej szczegółowych danych o radiacji.

Polska Agencja Atomistyki poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska. Instytucja ta odpowiada zarówno za monitoring ogólnokrajowy jak i lokalny. Zarządzany przez nią system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych zasilany jest informacjami z placówek pomiarowych oraz sieci stacji PMS (Permanent Monitoring Station), które w sposób ciągły wykonują pomiary mocy oraz widma promieniowania gamma. Pomiary te umożliwiają szybkie wykrycie pojawienia się w środowisku naturalnym izotopów pochodzenia sztucznego.

Zobacz pozostałe aktualności